အိမ္မွာ ေရခဲေသတၱာရိွရင္… ေရခဲေသတၱာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သိထားသင့္တဲ့ ေဆာင္ရန္/ေရွာင္ရန္မ်


အိမ္မွာ ေရခဲေသတၱာရိွရင္… ေရခဲေသတၱာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သိထားသင့္တဲ့ ေဆာင္ရန္/ေရွာင္ရန္မ်ား
၁။ ေရခဲေသတၱာ၏ အတြင္း၊ အျပင္ကို ေရျဖင့္မည္သည့္အခါမွ ပက္ျဖန္းေဆးေၾကာျခင္း မျပဳရ။ အတြင္း၌ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား၊ ဝိုင္ယာႀကိဳးမ်ား တပ္ဆင္ထားသျဖင့္ ေရွာ့ျဖစ္တတ္သည္။

၂။ မီးေလာင္ေစတတ္ေသာ မႈတ္ေဆးဘူး၊ ဓါတ္ေငြ႕ဘူးမ်ားကို ေရခဲေသတၱာအနီးတြင္ မသုံးပါႏွင့္။ ေရခဲေသတၱာမွ အပူေၾကာင့္ မီးေလာင္တတ္သည္။

၃။ ေရခဲေသတၱာတံခါးကို အၾကာႀကီးဖြင့္မထားပါႏွင့္။

၄။ ပူေနေသးေသာ အစားအေသာက္မ်ားကို ေရခဲေသတၱာအတြင္း မထည့္ပါႏွင့္။ အေအးခံၿပီးမွ ထည့္ပါ။

၅။ ကာဘြန္နိတ္အေအးဗူး (ဥပမာ – ကိုကာကိုလာ၊ 100 Plus) စသည္တို႔ကို အေပၚထပ္ အေအးခန္းထဲ မထည့္ပါႏွင့္။

၆။ ဓါတုေဗဒေဆးရည္မ်ား၊ ဓါတုေဗဒပစၥည္းမ်ားကို ေရခဲေသတၱာအတြင္း ထည့္သြင္း မသိုေလွာင္ပါႏွင့္။

၇။ ေရခဲေသတၱာအတြင္း ပစၥည္းမ်ားကို ၾကပ္သိပ္ေနေအာင္ ထည့္မထားပါႏွင့္။ ေလလွည့္ပတ္မႈေကာင္းေအာင္ ေနရာလပ္ ေပးထားပါ။

၈။ ေရခဲေသတၱာအေပၚထပ္ ေရခဲခန္းအတြင္း ပုလင္း၊ ဖန္ခြက္ စသည္တို႔ျဖင့္ ထည့္ထားေသာ အရည္ပုလင္းမ်ား မထည့္ပါႏွင့္။ ကြဲတတ္သည္။

၉။ ေအးခဲေနေသာ အသားငါးမ်ားႏွင့္ ယခုမွ ဝယ္လာေသာ အသားငါးမ်ားကို အေပၚေရခဲခန္းအတြင္း အတူပူးကပ္မထားပါႏွင့္။ ခြာထားပါ။

၁၀။ မီးေလာင္ေစတတ္ေသာပစၥည္းမ်ား၊ မီးျခစ္၊ ဖေယာင္းတိုင္၊ အီသာ၊ ဘင္ဇင္း၊ အယ္လ္ကိုေဟာ၊ ဓါတ္ေငြ႕မီးျခစ္တြင္ ထည့္ေသာအရည္ စသည္တို႔ကို ေရခဲေသတၱာအတြင္း မထည့္ပါႏွင့္။ ေပါက္ကြဲတတ္သည္။

၁၁။ ေသာက္ေဆး၊ ထိုးေဆးမ်ားကို ေရခဲေသတၱာအတြင္း မထည့္ပါႏွင့္။ ေရခဲေသတၱာအတြင္းထည့္ထားပါဟု ၫႊန္ၾကားထားသည့္ ေဆးမ်ားကိုသာ ထည့္ပါ။

၁၂။ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားကို ေရခဲေသတၱာအတြင္း ထည့္သြင္း မသိုေလွာင္ပါႏွင့္။

၁၃။ ေရခဲခန္းအတြင္းမွ ခဲေနေသာ အသားငါးမ်ားကို ထုတ္ကာ အရည္ေပ်ာ္ေစၿပီးေနာက္ ထပ္မံ၍ ေရခဲခန္းအတြင္း မထည့္ပါေတာ့ႏွင့္။ အားလုံးကုန္ေအာင္စားပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရခဲခန္းအတြင္းထည့္မည့္

အသားငါးမ်ားကို တစ္ခါခ်က္ေလာက္႐ုံ ခုတ္ထစ္၊ ေရျဖင့္ ေသေသခ်ာခ်ာေဆးၿပီးမွ သိုေလွာင္ပါ။ ထုတ္သည့္အခါတြင္လည္း ထို တစ္ခါခ်က္ေလာက္႐ုံသာ ထုတ္ပါ။ အျခား မခ်က္ေသးေသာ အသားငါးမ်ားကို အရည္မေပ်ာ္ပါေစႏွင့္။ ဆက္လက္ခဲထားပါ။

၁၄။ အပူခ်ိန္နိမ့္တြင္ အလြယ္တကူ ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အသီးမ်ား၊ ဥပမာ – ငွက္ေပ်ာသီး၊ နာနတ္သီး၊ ဖရဲသီး၊ သခြားသီး၊ စသည္တို႔ကို ေရခဲေသတၱာအတြင္း ထည့္သြင္းမသိုေလွာင္ပါႏွင့္။

၁၅။ ေရခဲေသတၱာ ေကာင္းေကာင္းအလုပ္မလုပ္ေတာ့ဟု ဆိုလွ်င္ ဆက္မသုံးပါႏွင့္။ အတြင္းရွိပစၥည္းမ်ား အားလုံးထုတ္ပါ။ ခလုတ္ကိုပိတ္ၿပီး ပလပ္ကို ခြၽတ္ထားပါ။ ထို႔ေနာက္ ေရခဲေသတၱာျပင္ဆိုင္သို႔ပို႔ပါ။ အကယ္၍

မေတာ္တဆ ဝိုင္ယာႀကိဳးျပတ္၍ ျပင္လိုလွ်င္ နားလည္တတ္ကြၽမ္းသူကိုသာ ျပန္ဆက္ခိုင္းပါ။ တတ္ေယာင္ကားမ်ားကို ဆက္ခိုင္းျခင္း၊ မသိနားမလည္ဘဲ မိမိ ကိုယ္တိုင္လုပ္ျခင္းသည္ ဓါတ္လိုက္မည့္ အႏၲရာယ္ေရာ၊ မီးေလာင္မည့္အႏၲရာယ္ပါ ရွိပါသည္။

၁၆။ ေရခဲေသတၱာကို (သယ္သည့္အခါ၊ ေနရာေျပာင္းသည့္အခါမ်ားတြင္) မည္သည့္အခါမွ မလွဲပါႏွင့္။ ေထာင္လွ်က္သာ ထားရပါမည္။

ေရခဲေသတၱာကို မည္ကဲ့သို႔ ထိန္းသိမ္းရမည္နည္း…
အပန္းမႀကီးလွေသာ ထိန္းသိမ္းမႈ အနည္းငယ္မွ် လုပ္လွ်င္ပင္ ေရခဲေသတၱာ၏ သက္တမ္းကို ပိုၿပီးရွည္ေစႏိုင္သည္။ထို႔ျပင္ ပ်က္ခ်ိန္မတိုင္မီ ပ်က္မည့္အႏၲရာယ္မွလည္း ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏိုင္မည္။

အႏၲရာယ္ ကင္းေရး ပထမ (Safety First)

၁။ ေရခဲေသတၱာကို သန႔္ရွင္းေရး၊ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ ပထမဦးစြာ ျပဳလုပ္ရမည္မွာ ေရခဲေသတၱာ မီးခလုတ္ကို ပိတ္ကာ ပလပ္ခြၽတ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေရခဲေသတၱာကို

မီးမပိတ္ဘဲ၊ ပလပ္မခြၽတ္ဘဲ သန႔္ရွင္းေရး၊ ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းေရး မလုပ္ပါႏွင့္။ အလြန္အႏၲရာယ္မ်ားသည္။

၂။ ေလးလံေသာ၊ ကြဲႏိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ေရခဲေသတၱာအတြင္းမွ ထုတ္ပါ။

၃။ ေရခဲေသတၱာကို မီးပိတ္၊ ပလပ္ခြၽတ္ၿပီးလွ်င္ နံရံမွ ခြာပါ။ ထိုသို႔ခြာရာတြင္ ေရခဲေသတၱာ ေအာက္ပိုင္းကိုသာ ကိုင္ၿပီး ေျဖးညင္းစြာ ေ႐ႊ႕ပါ။ ၾကမ္းျပင္မ်ားကို မျခစ္မိ ေစရန္ သတိထားပါ။

၄။ ေရခဲေသတၱာ တစ္ပတ္လည္ လူဝင္လို႔ရႏိုင္ေလာက္သည္ထိ ခြာထားပါ။

ေရခဲေသတၱာကို ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းျခင္း…
ပုံမွန္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေနပါမွ ေရခဲေသတၱာ သက္တမ္းရွည္မည္။ ေအာက္ပါအတိုင္း ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းပါ။

၁။ ေရခဲေသတၱာ အျပင္နံရံမ်ားကို ေရေႏြးအနည္းငယ္ ဆြတ္ထားေသာ သန႔္ရွင္းသည့္ အဝတ္ျဖင့္ အနည္းဆုံး တစ္ပတ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ သုတ္ေပးပါ။ အကယ္၍ အစြန္းအထင္းမ်ားကို သာမန္အဝတ္စျဖင့္

သုတ္မရပါက ဆပ္ျပာမႈံ႕အနည္းငယ္ ထည့္သုံး ႏိုင္သည္။ အျပင္းစား ေခ်းခြၽတ္ေဆးမ်ားသည္ ေရခဲေသတၱာတြင္သုတ္ထားေသာ ေဆးမ်ားကို ထိခိုက္ေစႏိုင္၏။

၂။ သန႔္ရွင္းေရး လုပ္သည္ဆိုေသာ္လည္း ေရခဲေသတၱာေပၚသို႔ ေရမ်ားေလာင္းခ်ျခင္း မျပဳလုပ္ပါႏွင့္။ ဓါတ္လိုက္တတ္သည္။

၃။ တံခါးလက္ကိုင္မ်ားကိုမူ သန႔္ရွင္းေျခာက္ေသြ႕ေသာ အဝတ္စျဖင့္ ေန႔စဥ္သုတ္ၿပီး သန႔္ရွင္းေပးပါ။

၄။ တံခါး႐ြက္မ်ားတြင္ ေလလုံေစရန္ ရာဘာျပားမ်ား တပ္ဆင္ထားပါသည္။ ထိုရာဘာမ်ားကို မေပါက္ၿပဲေစရန္ ဂ႐ုစိုက္ပါ။ ထို ရာဘာမ်ားေပၚတြင္ ေခ်းေညႇာ္မ်ားကပ္ေနျခင္းသည္

ရာဘာ၏သက္တမ္းကို က်ေစသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုရာဘာလိုင္နာမ်ားကို မၾကာခဏစစ္ေဆးၿပီး ေခ်းေညႇာ္မ်ားကို သန႔္ရွင္းေပးပါ။

၅။ အတြင္းဘက္ စင္မ်ားတြင္ အစားအေသာက္၊ အသား၊ ငါး၊ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္မ်ားမွက်ေသာ အရည္မ်ားျဖင့္ ညစ္ပတ္ေန တတ္ပါသည္။ ထိုအရည္မ်ားေပေနခဲ့ေသာ္ အဝတ္စသန႔္သန႔္ကို ဆပ္ျပာရည္ အနည္းငယ္ဆြတ္ကာ ခ်က္ျခင္းသန႔္ရွင္းေပးပါ။

၆။ အကယ္၍ အတြင္းဘက္စင္မ်ားေပၚတြင္ ဟင္းခ်က္ဆီမ်ား ေပက်ံေနေသာ္ ဆပ္ျပာႏွင့္ ခ်က္ျခင္း ေဆးေၾကာသန႔္စင္ပါ။ ထိုဆီမ်ားေၾကာင့္ ပလတ္စတစ္စင္မ်ား ကြဲအက္ပ်က္စီးတတ္သည္။

၇။ ရက္လြန္ေနေသာ အစားအစာမ်ားကို ဆက္ၿပီးသိုေလွာင္မထားပါႏွင့္။ မစားဘဲ ခ်က္ျခင္းလႊင့္ပစ္ပါ။ ထိုပုပ္သိုးေနေသာ အစားအစာမ်ားမွတဆင့္ ေကာင္းေသာအစား အေသာက္မ်ားသို႔ ကူးကာ နံေစာ္ၿပီး ေရာဂါရေစတတ္သည္။

၈။ အကယ္၍ ေရခဲေသတၱာသည္ Frost Free မဟုတ္လွ်င္ အေပၚထပ္ေရခဲခန္း၌ ေရခဲမ်ားကပ္တတ္သည္။ ေရခဲမ်ား ကပ္လာခဲ့ေသာ္ ေရခဲျပင္အထူလက္မဝက္ခန႔္ရွိလာၿပီ ဆိုသည္ႏွင့္ ေရေသတၱာမီးကိုပိတ္၊ ပလပ္ကိုခြၽတ္ကာ အေအးကိုေလွ်ာ့ ပါ။ ထို႔ေနာက္ ေရခဲမ်ားေပ်ာ္ေအာင္ေစာင့္ပါ။

မွတ္ခ်က္။ ။ ေရခဲအရည္ေပ်ာ္ေအာင္လုပ္ရာတြင္ ေရႏွင့္ေလာင္းျခင္း၊ အပူေပးျခင္း၊ ပန္ကာႏွင့္မႈတ္ျခင္း၊ ဒါးစေသာ ခြၽန္ထက္ သည့္အရာမ်ားျဖင့္ ထိုးခြာျခင္း စသည္တို႔

လုံးဝမျပဳလုပ္ပါႏွင့္။ အီဗာပိုေရတာကြိဳင္မ်ား ပ်က္စီးေစတတ္သည္။ ေရခဲေသတၱာ ခလုတ္ပိတ္လိုက္သည္ႏွင့္ အေအးဓါတ္ေလ်ာ့ကာ ေရခဲမ်ား သူ႔အလိုလို အရည္ေပ်ာ္ကြာက်ကုန္ပါမည္။

၉။ ကြန္ဒင္ဆာကြိဳင္မ်ားကို သန႔္ရွင္းေရးလုပ္ပါ။

ကြန္ဒင္ဆာကြိဳင္မ်ားသည္ ဖုံမ်ားတက္ေနကာ ညစ္ပတ္ေနလွ်င္ အပူကို ေကာင္းေကာင္းစြန႔္ထုတ္ႏိုင္မည္မဟုတ္။ ထိုအခါ ေရခဲေသတၱာအလုပ္ပိုလုပ္ရမည္။

မီးအားပိုကုန္က်မည္။ သက္တမ္းတိုမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရခဲေသတၱာ၏ ကြန္ဒင္ဆာကြိဳင္မ်ား ကို ပုံမွန္သန႔္ရွင္းေရးလုပ္ေပးျခင္းသည္ အေရးႀကီး၏။

မည္သို႔ သန႔္ရွင္းေရးလုပ္မည္နည္း…

လြယ္ပါသည္။ ကြန္ဒင္ဆာကြိဳင္မ်ားကို vacuum cleaner ရွိပါက vacuum cleaner ျဖင့္ ဖုံ၊ အမႈံမ်ားကို စုပ္ထုတ္ပါ။ vacuum cleaner မရွိဘူးလား။ လြယ္ပါသည္။ ၾကက္ေမြးတံျမက္စည္းျဖင့္သုတ္ပါ။ ၾကက္ေမြးတံျမက္စည္း မရွိလွ်င္

သန႔္ရွင္းေသာ အဝတ္စုတ္ျဖင့္ သုတ္ေပးပါ။ ကြန္ဒင္ဆာကြိဳင္မ်ားမွာ ပူေနမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လက္အပူေလာင္မည္။ သတိထားပါ။ ဤကဲ့သို႔ သန႔္ရွင္းေရးလုပ္ျခင္းကို

အနည္းဆုံး ၆ လ တစ္ႀကိမ္၊ ၁ ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ လုပ္ေပးပါ။ သို႔ေသာ္ ဖုံထူေသာေဒသမ်ားတြင္ ႏွစ္လတစ္ႀကိမ္၊ သုံးလ တစ္ႀကိမ္ စသျဖင့္ လုပ္ေပးသင့္ပါသည္။

ကြန္ဒင္ဆာကြိဳင္မ်ားေအာက္တြင္ ေခြၽးခံခြက္ (drip tray) ရွိတတ္ပါသည္။ ကြန္ဒင္ဆာမွ က်လာေသာေခြၽးမ်ားသည္ ထိုခြက္အတြင္းတြင္ စုေနမည္။ ထိုခြက္ကိုလည္း မၾကာခဏ

သြန္ေပးရန္ လိုပါသည္။ ထိုခြက္အတြင္းရွိေရတြင္ ျခင္မ်ားေပါက္ဖြားႏိုင္သည္။ ေရခဲေသတၱာ၏ မည္သည့္ေနရာတြင္ ကြန္ဒင္ဆာကြိဳင္ ရွိသနည္း။

ေရခဲေသတၱာအမ်ိဳးအစားေပၚမူတည္၍ ကြန္ဒင္ဆာကြိဳင္မွာ ေရခဲေသတၱာ၏ေနာက္ဘက္၊ သို႔မဟုတ္ ေအာက္ဘက္တြင္ ရွိတတ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ အခ်ိဳ႕ေရခဲေသတၱာမ်ားတြင္ ကြန္ဒင္ဆာကြိဳင္ကို အုပ္မထားေသာ္လည္း

အခ်ိဳ႕ ေရခဲေသတၱာမ်ားတြင္ ကြန္ဒင္ဆာကြိဳင္မ်ားကို အုပ္ထားတတ္သည္။ အုပ္ထားလွ်င္ ထိုအကာမ်ားကို ျဖဳတ္ရန္ လိုပါသည္။

၁၀။ ပန္ကာမ်ားကို သန႔္ရွင္းေပးပါ။

ကြန္ဒင္ဆာကြိဳင္၊ သို႔မဟုတ္ အီဗာပိုေရတာမ်ားကို ေလမႈတ္ေပးေသာ ပန္ကာမ်ားရွိပါသည္။ အထက္ပါပုံတြင္ၾကည့္ပါ။ ထိုပန္ကာမ်ားတြင္ ဖုံမ်ားတက္ေနပါမည္။ ကြန္ဒင္ဆာကြိဳင္ကို သန႔္ရွင္းေရးလုပ္ေသာအခါ ထိုပန္ကာမ်ားကိုပါ တစ္ၿပိဳင္နက္ တည္း သန႔္ရွင္းေရးလုပ္ေပးပါ။

သတိျပဳရမည့္ အခ်က္မ်ား…
၁။ မီးျပတ္သြားေသာ္လည္း မူလရွိေသာ အေအးဓါတ္ျဖင့္ ေရခဲေသတၱာအတြင္းတြင္ ဆက္လက္ေအးေနမည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအေအး ဓါတ္ကို ထိန္းထားႏိုင္ရန္ ေရခဲေသတၱာဖြင့္ျခင္း၊ ပိတ္ျခင္းကို မၾကာခဏမျပဳပါႏွင့္။

အေအးခန္းမွ အသား၊ ငါးမ်ားကိုလည္း သည္အတိုင္း ဆက္လက္ထားပါ။ သို႔ေသာ္ ၂၄ နာရီထက္ေက်ာ္ၿပီး မီးျပတ္မီဆိုပါမူ အေပၚထပ္ အေအးခန္းမွ အသားငါးမ်ားကို ထုတ္လိုက္ပါ။ သည္အတိုင္းဆက္မထားပါႏွင့္။ အေအးဓါတ္ျပယ္ၿပီး ပုပ္ကုန္တတ္သည္။

၂။ ခရီးရက္ရွည္ထြက္ေတာ့မည္ဆိုလွ်င္… ၃ ပတ္အတြင္း ျပန္ေရာက္မည္ဆိုပါက ေရခဲေသတၱာကို မပိတ္ဘဲ သည္အတိုင္းထားခဲ့ပါ။ သို႔ေသာ္ အစားအေသာက္မ်ားကို ေတာ့ ကုန္ေအာင္ သုံးခဲ့ပါ။ ၃ ပတ္ထက္ေက်ာ္ၿပီး ေနမည္ဆိုပါက

ေရခဲေသတၱာအတြင္း ရွိသမွ် အစားအေသာက္အားလုံးကို ထုတ္ပါ။ ေရခဲေသတၱာကို သန႔္ရွင္းပါ။ ေျခာက္ေသြ႕ေအာင္လုပ္ပါ။ ထို႔ေနာက္မီးပါပိတ္ၿပီး ပလပ္ကို ခြၽတ္ထားလိုက္ပါ။

ဒါေတြသိထားဘို႔လိုတယ္…
၁။ ေရခဲေသတၱာနံရံမ်ား ပူေနျခင္းသည္ ပုံမွန္ျဖစ္၏။ စိတ္ပူစရာမလိုပါ။

၂။ မီးဖြင့္ထားၿပီး ကြန္ပရက္ဆာ ေမာင္းေနလွ်င္ တုန္ေန၊ ပူေနပါမည္။ ဤသည္မွာလည္း ပုံမွန္ျဖစ္သျဖင့္ စိတ္ပူစရာမလိုပါ။

၃။ မီးျပတ္သြားၿပီး မီးျပန္လာလွ်င္ ပုံမွန္အေျခအေနျပန္ေရာက္ရန္ (ေရခဲေသတၱာလိုသည့္အပူခ်ိန္ေရာက္ရန္) ၉ နာရီမွ ၁၄ နာရီခန႔္ ၾကာပါလိမ့္မည္။ ခ်က္ျခင္းျပန္မေအးလာခဲ့ေသာ္ စိတ္မပူပါႏွင့္။ ေရခဲေသတၱာကိုသာ ေတာက္ေလွ်ာက္ဖြင့္ထားပါ။

၄။ Frost Free သို႔မဟုတ္ Self-defrosting ဟုေရးထားေသာ ေရခဲေသတၱာမ်ားသည္ အေပၚထပ္၌ ခဲလာမည့္ ေရခဲမ်ားကို ၆ နာရီမွ ၈ နာရီ ၾကာတိုင္း သူ႔ဟာသူ ျပန္အရည္ေဖ်ာ္ေပးသြားပါလိမ့္မည္။ သီးသန႔္ေရခဲေဖ်ာ္ေပးရန္ မလိုပါ။

၅။ ယခုေခတ္ေရခဲေသတၱာမ်ား၌ အနံ႔ေဖ်ာက္ေပးသည့္ Platinum Deodorzing device ပါတတ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အျပင္ကၾကည့္၍ မျမင္ရပါ။ ေရခဲေသတၱာအတြင္းမွ အသားငါးမ်ား၏ ညႇီနံ႔စေသာ မေကာင္းသည့္ အနံ႔အသက္မ်ားကို ေဖ်ာက္ေပးပါသည္။

၆။ အကယ္၍ မိုးသည္းထန္စြာ ႐ြာေနခဲ့ေသာ္၊ သို႔မဟုတ္ ေရခဲေသတၱာထားသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ အဝတ္ေရစိုမ်ား လွန္းထား ေသာ္ ေရခဲေသတၱာနံရံ၌ ေခြၽးျပန္တတ္ပါသည္။

ဤသည္မွာ ဖန္ခြက္အတြင္း ေရခဲထည့္ထားလွ်င္ ဖန္ခြက္နံရံ၌ ေခြၽးျပန္သကဲ့သို႔ ျဖစ္၏။ ဤသည္မွာ ပုံမွန္ျဖစ္၍ စိတ္ပူစရာမလိုပါ။

၇။ ေရခဲေသတၱာေအာက္တြင္ အေပၚထပ္ေရခဲခန္းမွ ေဖ်ာ္ခ်လိုက္သည့္ ေရ သို႔မဟုတ္ ေခြၽးမ်ားကို ခံေပးေသာ ေခြၽးခံခြက္ရွိပါသည္။ ပုံမွန္အားျဖင့္ ေခြၽးခံခြက္ကို ေရသြန္စရာမလိုပါ။ အေငြ႕ပ်ံၿပီး ေရမ်ားခန္းသြားပါလိမ့္မည္။

သို႔ေသာ္ အခ်ိန္ၾကာလာသည့္အခါ ထိုခြက္ထဲ၌ မႈိမ်ားေပါက္လာတတ္၊ အနံ႔အသက္မ်ား ထြက္လာတတ္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔မျဖစ္ေအာင္ ခြက္ကို ပုံမွန္ေဆးေၾကာေပးရန္လိုပါသည္။

၈။ ေရခဲသည္ ေရခဲေသတၱာထဲမွ အနံ႔အသက္မ်ားကို စုပ္ယူႏိုင္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရခဲခြက္မ်ား နံေနတတ္ပါသည္။ ေရခဲခြက္မ်ား အနံ႔အသက္ေပ်ာက္ေအာင္ ၂ လ တစ္ႀကိမ္၊ ၃ လတစ္ႀကိမ္ ေဆးေၾကာေပးပါ။
ေရခဲေသတၱာကို သန႔္ရွင္းေရးလုပ္ျခင္း

မွတ္ခ်က္။ ။ တံခါး႐ြက္တြင္ ေလလုံေအာင္ထိန္းေပးေသာ ရာဘာလိုင္နာရွိသည္။ ထိုလိုင္နာကို မေပါက္ၿပဲ၊ မပ်က္စီးေစရန္ အထူးသတိျပဳပါ။ ထိုလိုင္နာ ကြဲအက္၊ ပ်က္စီးပါက ေရခဲေသတၱာ ေကာင္းေကာင္းေအးေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။

ဘာျပႆနာ တက္ေနသလဲ…?
ေရခဲေသတၱာ လုံးဝအလုပ္မလုပ္ေတာ့လွ်င္ (မေအးေတာ့လွ်င္) ေအာက္ပါတို႔ကို စစ္ေဆးပါ။

၁။ ေရခဲေသတၱာ ပလပ္ကို ေသေသခ်ာခ်ာ ထိုးထားရဲ႕လား? (ပလပ္ မမိတမိျဖစ္ေနရင္ ေသေသခ်ာခ်ာ ျပန္ထိုးပါ။)

၂။ ေရခဲေသတၱာရဲ႕ မီးခလုတ္ဟာ ေကာင္းေသးရဲ႕လား? (မီးခလုတ္ေကာင္းမေကာင္းကို တျခား လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း တစ္ခုခု (ဥပမာ – မီးပူ၊ ဆံပင္အေျခာက္ခံစက္) စတာေတြသုံးၿပီး စစ္ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။ မေကာင္းရင္ ခလုတ္လဲပါ။)

၃။ ေရခဲေသတၱာမီးလိုင္းက breaker က်ေနသလား။ Fuse (ဖ်ဴ႕စ္) ျပတ္ေနသလား? (Breaker က်ေနရင္ ဘာေၾကာင့္က်သလဲ အေၾကာင္းရင္းကို ရွာပါ။ ေနာက္ျပန္တင္ပါ။ ဖ်ဴ႕စ္ျပတ္ေနရင္ တစ္ေနရာရာမွာေရွာ့ျဖစ္ေနသလား စစ္ေဆးၿပီး

အ႐ြယ္တူ ဖ်ဴ႕စ္ကို ျပန္ဝယ္ထည့္ပါ။ ဖ်ဴ႕စ္ကို မူလအ႐ြယ္ထက္ ပိုႀကီးမထားပါနဲ႔။ ေရခဲ ေသတၱာ ပ်က္စီးတတ္ပါတယ္။ ေရခဲေသတၱာမ်ားအတြက္ fuse ဟာ ၁၃ အမ္ပီယာ (13A) ဖ်ဴ႕စ္ ျဖစ္ပါတယ္။)

၄။ ေရခဲေသတၱာက ဝိုင္ယာႀကိဳးကို ႂကြက္ေတြကိုက္ျဖတ္ထားလို႔ ျပတ္ေနသလား? (ဝိုင္ယာႀကိဳးျပတ္ေတာက္ ပ်က္စီးေနရင္ ႀကိဳးအသစ္နဲ႔ အစားထိုးပါ။ ျပန္ဆက္ၿပီး မသုံးပါနဲ႔။)

ေရခဲေသတၱာ ေကာင္းေကာင္း မေအးေတာ့လွ်င္ ေအာက္ပါတို႔ကို စစ္ေဆးပါ။
၁။ ေရခဲေသတၱာအတြင္းက အပူခ်ိန္ထိန္းခလုတ္ဟာ နံပါတ္ (၁) ကိုေရာက္ေနသလား?(ပုံမွန္ဆိုလွ်င္ ခလုတ္ကို နံပါတ္ ၃ မွာထားပါတယ္။ နံပါတ္ ၁ မွာဆို ေအးမွာမဟုတ္ပါ။ နံပါတ္ ၃ သို႔ျပန္ေျပာင္းပါ။)

၂။ ေရခဲေသတၱာအနီးမွာ အပူထုတ္တဲ့ (မီးဖို၊ ေနေရာင္တိုက္႐ိုက္ထိုးက်ေနျခင္း) အရာေတြ ရွိေနသလား?(ေရခဲေသတၱာနားမွာ မီးဖို၊ မီးပူစတာေတြရွိေနရင္ ေဝးရာကို ေ႐ႊ႕ထားပါ။ ေရခဲေသတၱာကို ေနထိုးေနရင္ ေနမထိုးတဲ့ေနရာကို ေ႐ႊ႕ေပးပါ။)

၃။ ေရခဲေသတၱာတံခါးကို ေသေသခ်ာခ်ာပိတ္ထားရဲ႕လား။ တံခါးဟေနသလား?(တံခါးမေစ့ရင္ အေအးေလ်ာ့ပါတယ္။ ေရခဲေသတၱာတံခါးကို ပိတ္တဲ့အခါ ေသေသခ်ာ ေစ့ေအာင္ ပိတ္ဖို႔လိုပါတယ္။)

၄။ ေရခဲေသတၱာရဲ႕တံခါးက ရာဘာလိုင္နာေတြ ေပါက္ကြဲပ်က္စီးေနသလား? (တံခါးက လိုင္နာေတြေပါက္ၿပဲေနရင္ အျပင္ကေလေတြဝင္ႏိုင္တာေၾကာင့္ ေကာင္းေကာင္းေအးမွာမဟုတ္ပါ။ ဆိုင္ပို႔ၿပီးလိုင္နာအသစ္ျပန္ထည့္ပါ။)

၅။ ေရခဲေသတၱာတံခါးကို အၾကာႀကီးဖြင့္ထားသလား?(ေရခဲေသတၱာတံခါးကို ပစၥည္းယူၿပီးတာနဲ႔ ခ်က္ျခင္းျပန္ပိတ္ဖို႔လိုပါတယ္။ အၾကာႀကီးဖြင့္မထားပါနဲ႔။)

၆။ ေရခဲေသတၱာထဲမွာ ပူေနေသးတဲ့ အစားအစာေတြ ထည့္ထားသလား? (ေရခဲေသတၱာထဲမထည့္ခင္ အစားအေသာက္ေတြကို အရင္အေအးခံပါ။ ပူေနတဲ့ အစားအေသာက္ေတြ ေရခဲေသတၱာထဲမထည့္ပါနဲ႔။)

၇။ ေရခဲေသတၱာထဲမွာ ထည့္ထားတဲ့ပစၥည္းေတြ အရမ္းမ်ားၿပီး က်ပ္သိပ္ေနသလား?(ေရခဲေသတၱာထဲ ပစၥည္းေတြထည့္တဲ့အခါ စနစ္တက် ထည့္ဘို႔လိုပါတယ္။ ပစၥည္းေတြနဲ႔ က်ပ္သိပ္ေနရင္ ေလေကာင္း ေကာင္းမလွည့္ပတ္ႏိုင္လို႔ ေကာင္းေကာင္းေအးမွာ မဟုတ္ပါ။)

၈။ ေရခဲေသတၱာဟာ နံရံနဲ႔ သိပ္ကပ္ေနသလား? (ေရခဲေသတၱာကို နံရံကေန အနည္းဆုံး ၂ လက္မ ခြာထားရပါမယ္။ နံရံနဲ႔ သိပ္ကပ္လြန္းေနရင္ ဒါမွမဟုတ္ ေရခဲေသတၱာနဲ႔နံရံအၾကားမွာ ပစၥည္းေတြထည့္ထားရင္ ေလလွည့္ပတ္မႈမေကာင္းလို႔ ေအးမွာမဟုတ္ပါ။ ေရခဲေသတၱာနဲ႔ နံရံအၾကားမွာဘာပစၥည္းမွ မရွိပါေစနဲ႔။

၉။ တကယ္လို႔ Damper control ပါခဲ့ရင္ mid-position (အလယ္မွာ) ထားေပးပါ။

ေအာက္ထပ္ေရခဲေသတၱာခန္းထဲက အစားအေသာက္ေတြ ေအးခဲေနလွ်င္ ေအာက္ပါတို႔ကို စစ္ေဆးပါ။
၁။ ေရခဲေသတၱာအတြင္းက အပူခ်ိန္ထိန္းခလုတ္ဟာ နံပါတ္ (၅) ကိုေရာက္ေနသလား…? (နံပါတ္ ၅ ဟာ အျမင့္ဆုံး ခလုတ္ျဖစ္လို႔ အရမ္းေအးပါတယ္။ မလိုအပ္ရင္ နံပါတ္ ၃ မွာပဲထားပါ။)

၂။ ေရခဲေသတၱာထဲမွာ စြတ္စိုေနတဲ့ အစားအစာေတြ ထည့္ထားသလား? (အရမ္းစြတ္စိုေနတဲ့ ဥပမာ… မွ်စ္ခ်ဥ္၊ ခ်ဥ္ဖတ္၊ စိတ္ထားတဲ့ ဖရဲသီး စတာေတြဟာ ေရေငြ႕ကိုထုတ္ၿပီး တျခား အစားအေသာက္ေတြကို ေအးခဲေစပါတယ္။ တကယ္လို႔

ဖရဲသီးစိတ္ ထည့္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ ဒီအတိုင္းမထည့္ပါနဲ႔။ wrapping plastic ဆိုတဲ့ အစားအေသာက္ေတြကိုပတ္တဲ့ ပလတ္စတစ္အၾကည္စ ပါးပါးကေလး ရွိပါတယ္။ အဲဒါနဲ႔ပတ္ၿပီးမွ ထည့္ပါ။)

ေရခဲေသတၱာသည္ တုန္ခါေနလွ်င္၊ အသံမ်ားထြက္ေနလွ်င္ ေအာက္ပါတို႔ကို စစ္ေဆးပါ။
၁။ ေရခဲေသတၱာထားတဲ့ ၾကမ္းျပင္ဟာ မညီညာဘဲ ေျခေထာက္တစ္ဖက္ လြတ္ေနသလား…? (ပထမ… ေရခဲေသတၱာထားတဲ့ ၾကမ္းျပင္ဟာ ညီညာတဲ့ ၾကမ္းျပင္ျဖစ္ဖို႔ လိုပါတယ္။

ေနာက္ၿပီး ေရခဲေသတၱာရဲ႕ ေျခေထာက္ ေလးေခ်ာင္းစလုံး ၾကမ္းျပင္နဲ႔ထိေနရပါမယ္။ ေျခေထာက္တစ္ဖက္ လြတ္ေနရင္ တစ္ခုခုနဲ႔ ခုေပးပါ။)

၂။ ေရခဲေသတၱာေနာက္၊ ေအာက္ဘက္က ကြန္ပရက္ဆာဘက္မွာ တစ္ခုခုဝင္ေနသလား? (အေၾကာင္းတစ္စုံတစ္ခုေၾကာင့္ ကြန္ပရက္ဆာဘက္ကို သတၱဳပစၥည္းတစ္ခုခုဝင္ေနရင္ အသံေတြျမည္ေနပါမယ္။ အဲဒီအခါအဲဒီပစၥည္းကို ရွာၿပီးထုတ္ပစ္ပါ။)

၃။ ေခြၽးခံခြက္ (drip tray) ေခ်ာင္ေနရင္လဲ အသံထြက္တတ္ပါတယ္။ ျပန္က်ပ္ေပးပါ။

၄။ ေရခဲေသတၱာေနာက္၊ ေအာက္ဖက္မွာ ကာထားတဲ့ အကာေတြ ေခ်ာင္ေနသလား။ ျပန္က်ပ္ေပးပါ။

ရည္ၫႊန္းကိုးကား စာအုပ္စာတမ္းမ်ား… 1. Samsung Refrigerator Owner’s Instructions ၊ 2. LG Refrigeator Service Manual၊ 3. Toshiba Refrigerator Instruction Manual၊ 4. Hot Point Larger Fridge User Manual

Credit#ေအးၿငိမ္#မူရင္းေရးသားသူအား ေလးစားစြာျဖင့္ ခရက္ဒစ္ ေပးပါသည္။ ျပန္လည္ မွ်ေ၀ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

Leave a Comment