(1.7.2019) ၅ ႀကီမ္ေျမာက္ ေအာင္ဘာေလ ထီဖြင့္ပြဲ တိုက္ရိုက္ ဗြီဒီယိုႏွင့္ ထီေပါက္စဥ္မ်ားတုိက္ရန္….

၅ ႀကိမ္ေျမာက္ ထီေပါက္စဥ္

သိန္းတစ္ေသာင္းခြဲဆု

င ၉၂၈၁၇၇

သိန္းတစ္ေသာင္းဆု

ကခ ၆၈၇၉၈၄

သိန္းငါးေထာင္ဆု

ခ ၂၄၅၈၀၀

စ် ၃၀၁၉၇၉

သိန္းႏွစ္ေထာင္

ခ ၃၅၉၁၉၁

ဃ ၇၃၀၅၅၇

ပ ၁၈၁၂၄၄

ဍ ၅၃၂၀၉၂

သိန္းတစ္ေထာင္ဆု

တ ၆၀၄၂၇၇

ရ ၅၅၁၂၇၅

ကဆ ၅၀၈၁၂၆

မ ၅၀၉၂၄၈

မ ၆၆၁၄၇၆

ဍ ၄၁၁၉၆၇

တ ၇၆၅၃၈၃

ကက ၅၅၁၃၀၀

5ႀကိမ္ေျမာက္

သိန္း ၅၀၀ ဆု

တ ၆၅၇၃၈၃

ကဆ ၉၉၃၅၅၂

လ ၆၇၀၅၁၂

ဈ ၆၆၉၄၉၀

ထ ၉၃၃၁၀၈

ဍ ၇၅၁၁၄၁

ဆ ၅၇၃၃၄၂

ခ ၄၄၉၃၈၇

ဈ ၅၁၇၂၁၀

ဟ ၁၀၈၁၃၅

ဏ ၉၄၉၉၄၃

ကက ၉၈၁၃၁၀

5ႀကိမ္ေျမာက္ ထီေပါက္စဥ္

သိန္း ၂၀၀ ဆု

ေက်းဇူးျပဳၿပီးshareျခင္းျဖင့္အမ်ားထီတိုက္ႏိုင္ပါမည္ေနာ္