ယခုႏွစ္အတြက္ ထီေပါက္ကိန္းရွိသည့္ ေန႔နံပိုင္ရွင္မ်ား….

ျမန္မာ့ဆန္းက်မ္း ေဗဒင္ပညာရပ္၏ ေငြဝင္ထီေပါက္ ကိန္းမ်ားထဲမွ ဆန္းေဗဒင္ဆရာႀကီး ရန္ကုန္ေက်ာ္ရင္၏ ေငြဝင္ျခင္း ထီေပါက္ျခင္း နည္းအရ

ယခုျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၈၀ အတြင္း (17.12.2018 မွ 17.12.2019 အတြင္း) ထီေပါက္ေငြဝင္ကိန္း ရွိမည့္သူမ်ားကို ေန႔နံ အလိုက္ အေသးစိတ္ တြက္ခ်က္ေပးလိုက္ပါသည္။

တနဂၤေႏြ သားသမီးမ်ား

အသက္ ၁၄၊ ၂၂၊ ၃၀၊ ၃၈၊ ၄၆၊ ၅၄၊ ၆၂၊ ရ၀၊ ရ၈ ႏွစ္မ်ားကို ျဖတ္သန္းေနေသာ တနဂၤေႏြ သားသမီးမ်ားသည္ ထီကံ အလြန္ အက်ိဳးေပးသူမ်ား ျဖစ္ၿပီး ထီထိုးေသာအခါ တြက္ခ်က္ ထိုးစရာမလို။ ၾကဳံရာဆိုင္တြင္ ထိုးရပါမည္။ အက်ိဳးေပးဂဏန္းမွာ ၁ႏွင့္ ၃တို႔ ျဖစ္သည္။

တနလၤာ သားသမီးမ်ား

အသက္ ၁၄၊ ၂၂၊ ၃၀၊ ၃၈၊ ၄၆၊ ၅၄၊ ၆၂၊ ရ၀၊ ရ၈ ႏွစ္မ်ားကို ျဖတ္သန္းေနေသာ တနလၤာ သားသမီးမ်ားသည္ ထီေပါက္ျခင္း ေငြဝင္ျခင္းမ်ား ဤႏွစ္တြင္ ႀကံဳရမည္။

ထီထိုးေသာအခါ ကိုယ္တိုင္ထိုးရမည္။ ၂၄ပစၥည္း ရြတ္ျခင္း ေခါင္းေလာင္းထိုး၍ ဆုေတာင္းျခင္း ျပဳရမည္။

အက်ိဳးေပးဂဏန္းမွာ ၂၊ ၄၊ ၈၊ ၉ တို႔ ျဖစ္သည္။

အဂၤါသားသမီးမ်ားအသက္ ၁၄၊ ၂၂၊ ၃၀၊ ၃၈၊ ၄၆၊ ၅၄၊ ၆၂၊ ရ၀၊ ရ၈ ႏွစ္မ်ားကို ျဖတ္သန္းေနေသာ အဂၤါ သားသမီးမ်ားသည္ ေငြႏွင့္ပက္သက္၍ ကံေကာင္းသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။

မိမိအိမ္ႏွင့္ အနီးဆုံးထီဆိုင္တြင္ ထီထိုးပါ။

ထီေပါက္လိုပါက ၀က္သား အမဲသားေရွာင္၊ အသုဘမပို႔ရ၊ ထီေပါက္ပါက အလႉဒါန ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ လုပ္ပါမည္ဟု သစၥာျပဳပါ။

အက်ိဳးေပးဂဏန္းမွာ ၃ႏွင့္၅ ျဖစ္သည္။

ဗုဒၶဟူး သားသမီးမ်ားအသက္္ ၁၄၊ ၂၂၊ ၃၀၊ ၃၈၊ ၄၆၊ ၅၄၊ ၆၂၊ ရ၀၊ ရ၈- ႏွစ္မ်ားကို ျဖတ္သန္းေနေသာ ဗုဒၶဟူး သားသမီးမ်ားသည္ မထင္မွတ္ဘဲ ေငြဝင္ ထီေပါက္နိုင္ေသာ ကာလျဖစ္၏။

ထီကို ကိုယ္တိုင္မထိုးရ၊ ႀကံဳရာဆိုင္တြင္ ထိုးရမည္၊ ၁ ရြက္က်န္ ထိုး႐ုံႏွင့္ တစ္သက္စံနိုင္သူမ်ား ျဖစ္၏။ အက်ိဳးေပးဂဏန္းမွာ ၄ ၈. ၆ တို႔ျဖစ္သည္။ (ေဗဒင္သုတ – BaydinThyuta)

ၾကာသပေတးသားသမီးမ်ားအသက္ ၁၄၊၁၅၊ ၂၂၊၂၃၊ ၃၀၊၃၁၊ ၃၈၊ ၃၉၊ ၄၆၊၄၇၊ ၅၄၊ ၅၅၊ ၆၂၊၆၃၊ ရ၀၊ ရ၁၊ ရ၈၊ ရ၉ ႏွစ္မ်ားကို ျဖတ္သန္းေနေသာ ၾကာသပေတး သားသမီးမ်ားသည္ ထူးထူးျခားျခား ေငြဝင္နိုင္သလို ထီေပါက္နိုင္ေသာ…..ကံဇာတာပါသူမ်ားျဖစ္၏။ ထီကို ကိုယ္တိုင္ တြက္ခ်က္၍ အျခားသူအား ႏြားနို႔ႏွင့္ေပါင္မုန႔္ ေကၽြး၍ ထိုးရမည္။ အက်ိဳးေပးဂဏန္းမွာ ၅၊ ရ၊ ၀ ျဖစ္သည္။ (ေဗဒင္သုတ – BaydinThyuta)

ေသာၾကာသားသမီးမ်ားအသက္၁၄၊ ၂၂၊ ၃၀၊ ၃၈၊ ၄၆၊ ၅၄၊ ၆၂၊ ရ၀၊ ရ၈ မ်ားကိို ျဖတ္သန္းေနေသာ ေသာၾကာသားသမီးမ်ားသည္ ေငြနံေကာင္းသူမ်ား ျဖစ္ပါ၏။

မိမိေနထိုင္ရာမွ ေဝးေသာ ဆိုင္္ စက္ဘီး လက္တြန္းလွည္းျဖင့္ တြန္းေသာ ဆိ္ုင္မ်ားတြင္ ထိုးပါ။ အက်ိဳးေပးဂဏန္းမွာ ၁ႏွင့္ ၆ ျဖစ္သည္။

စေနသားသမီးမ်ားအသက္ ၁၄၊ ၂၂၊ ၃၀၊ ၃၈၊ ၄၆၊ ၅၄၊ ၆၂၊ ရ၀၊ ရ၈ ႏွစ္မ်ားကို ျဖတ္သန္းေနေသာ စေနသားသမီးမ်ားသည္ လြန္စြာ ေငြဝင္နိုင္ေသာ ကာလျဖစ္သည္။

ထီမထိုးဘဲ ထီေပါက္သလိို ေငြဝင္နိုင္ေသာ ကာလျဖစ္၏။ ထီထိုးပါက ကိုယ္တိုင္တြက္ခ်က္၍ ထိုးပါ။

အျခားသူ မထိုးခိုင္းရ။အက်ိဳးေပးဂဏန္းရ ၂ ၉ျဖစ္၏။ ေငြနံ အထူးေကာင္းသူမ်ား ျဖစ္၏။ ေငြဝင္ထီေပါက္နိုင္ေသာ္လည္း အရက္ေသာက္သူမ်ား အတြက္္ ဤကိန္းက တာဝန္မယူပါ။

အရက္ေသာက္သူမ်ား ျဖစ္ပါက စီးပြားပ်က္ အမႈျဖစ္၍ ေထာင္က်နိုင္ပါသည္။

အထက္ပါ ေငြဝင္ ထီေပါက္ေစေသာ ေဟာကြက္မ်ားတြင္ ေငြနံတနလၤာကို ဤႏွစ္၏ အေကာင္းဆုံးေသာ ေဇယ်စေန ကပ္၍ ေဟာျခင္း ျဖစ္၏။

တနလ္ာနံ ေငြျဖစ္ေသာ္္လည္း ကိုယ္ပိုင္ေငြ မဟုတ္ဘဲ အျခားသူ၏ ေငြမ်ားဝင္ျခင္း၊ ေခတၱ သိမ္းထားျခင္း တနလၤာသားသမီးမ်ားက အကူအညီမ်ားစြာေပးျခင္း တနလၤာနံမ်ား ဝင္လာျခင္းသည္ ကိုယ္ပိုင္ေငြျဖစ္ေသာ ထီေပါက္ျခင္းကို ပ်က္ျပယ္တတ္သည္ကို သတိျပဳရပါမည္။ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးခ်မ္းေျမ့ပါေစ

ဆရာလင္းေဝေအာင္